Internacjonalizacja działalności firmy Lubest sp. z o.o. wraz usługą obróbki skrawaniem na rynki Szwecji
i Niemiec.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji osiągnie:

 

1.     Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Niemiec i Szwecji.

2.     Zwiększenie przychodów poprzez wzrost eksportu.

3.     Rozwój działalności dzięki doświadczeniu nabytemu poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym.

4.     Wzrost dochodów, co pozwoli na podjęcie nowych inwestycji.

5.     Nawiązanie perspektywicznych kontaktów międzynarodowych.

6.     Zwiększenie efektywność produkcji przez zakup środków trwałych.

 

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 2.


Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 749 316.00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 517 820.00 PLN (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100)

TERMIN REALIZACJI 01.11.2022 – 31.12.2023